არმური (ნისლი მთათა ზედა)
არმური
არმური (ნისლი მთათა ზედა)

არმური - ლიტარენა, უფრო კი – ბიბლიოთეკა
Armuri (scotch mist over mountains) - literary Arena from Georgia (country)


Forum started: Sun 9 Nov 2008
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups  RegisterRegister  Log inLog in  

Share | 
 

 საქართველოს კინემტოგრაფიის ეროვნული ცენტრი - GNFC

Go down 
Go to page : Previous  1, 2
AuthorMessage
Admin
Into Armury
Into Armury
avatar

Male
Number of posts : 4396
Registration date : 09.11.08

PostSubject: Re: საქართველოს კინემტოგრაფიის ეროვნული ცენტრი - GNFC   Tue Nov 21, 2017 9:19 am

სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2018 წელს წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები - 20 11 2017


კონკურსის მიზანი
კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის მიზანია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით ეროვნული ფილმების წარმოების დაფინანსება.

2017 წლის 20 ნოემბერს ცხადდება კონკურსი სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2018 წლის წარმოების დაფინანსების მიზნით.

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ელექტრონული პროგრამის Cinematography management system (CMS) საშუალებით იხ. ვიდეო გზამკვლევი
გარდა ონლაინ აპლიკაციისა კინოცენტრში წარმოდგენილი უნდა იყოს საკონკურსო დოკუმენტაციის ერთი ბეჭდური ვერსია.

უფლებამოსილი კონკურსანტი
კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქეს ან საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს.

ეროვნულ კინოცენტრში პროექტის განაცხადი წარდგენილი უნდა იყოს პროდიუსერის მიერ, რომელიც არის გადასახადის გადამხდელი, როგორც ფიზიკური ასევე იურიდიული პირი.

პროდიუსერს არ უნდა გააჩნდეს სახელმწიფოს მიმართ ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანება და არ უნდა იყოს რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში.


კონკურსში განიხილება მხოლოდ რეჟისორების სადებიუტო მხატვრული ფილმების პროექტები, მეორე და შემდეგი პროექტები არ განიხილება და რეგულირდება სხვა საკონკურსო პირობებით.


დაფინანსება
კონკურსში გამარჯვებული პროექტ(ებ)ი კინოცენტრის მიერ დაფინანსდება ფილმის საერთო ბიუჯეტის 75% -მდე, საექსპერტო კომისიის რეკომენდებული თანხის შესაბამისად.

ბიუჯეტი
საკონკურსო ფონდი შეადგენს 1 000 000 (ერთი მილიონი) ლარს. კომისია უფლებას იტოვებს სრულად არ გახარჯოს საკონკურსო ფონდი.

დასაფინანსებელი პროექტების რაოდენობა
ეროვნული კინოცენტრი კომისიის რეკომენდაციით დააფინანსებს მინიმუმ 3 (სამ) პროექტს.

ქრონომეტრაჟი
ფილმის ხანგრძლივობა არ უნდა იყოს 70 წთ-ზე ნაკლები.

კონკურსის ტურები
კონკურსი ტარდება ორ ტურად.

პირველ ტურში საექსპერტო კომისიის წევრები ეცნობიან კონკურსზე შემოტანილ პროექტებს და ატარებენ გასაუბრებას თითოეულ პროექტის ავტორებთან, რის შემდეგადაც აფასებენ პროექტს დადგენილი ქულების სისტემის საფუძველზე.

კომისია განსაზღვრავს იმ მინიმალურ ქულათა ოდენობას, რომელიც უნდა მიიღოს პროექტმა მეორე ტურში გადასასვლელად.

მეორე ტურში გადავლენ მხოლოდ ის პროექტები, რომელთა ქულა აღემატება კომისიის მიერ დადგენილ მინიმალურ ბიჯს.

პროექტები, რომლებიც არ გადავიდნენ მეორე ტურში კონკურსს ეთიშებიან.

მეორე ტური გულისხმობს პროექტის პროდიუსერის და ავტორის მიერ პრეზენტაციას კომისიის წევრების წინაშე.

კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ცალკეული პროექტის ქულათა საერთო ჯამის საფუძველზე და წარუდგენენ კინოცენტრს რეკომენდაციას გამარჯვებული პროექტების რაოდენობისა და დაფინანსების ოდენობის შესახებ.

სავალდებულო საკონკურსო დოკუმენტაცია:
1. განაცხადი (კინოცენტრის მიერ შემუშავებული ფორმით* ბეჭდური ვერსიის შემთხვევაში);
2 . იურიდიული პირებისათვის ამონაწერი (სავალდებულოა განახლებული) მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრიდან;
3. ფიზიკური პირისთვის პირადობის მოწმობის ასლი, ბიოგრაფია და ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრიდან ან საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა (სავალდებულოა განახლებული);
4. ინფორმაცია იურიდიული პირის საქმიანობის შესახებ;
5. ფილმის ავტორთა (რეჟისორი,სცენარის ავტორი, დიალოგების ავტორი, კომპოზიტორი) პირადობის მოწმობის ასლები (რომელიც ადასტურებს მათ მოქალაქეობას), ბიოფილმოგრაფია და კოორდინატები;
6. ხელშეკრულებები რეჟისორთან, სცენარის ავტორთან და დიალოგების ავტორთან, რომელთა მიხედვითაც დასტურდება, რომ განმცხადებელი არის კანონიერი მფლობელი ყველა იმ საავტორო უფლებისა, რომელიც ფილმში იქნება გამოყენებული;
7. რეჟისორის ბოლო ორი (მხატვრული ან/და დოკუმენტური ფილმი) ნამუშევარი, (სავალდებულო);
8. პროდიუსერის წინა ნამუშევარი (სავალდებულო);
9. პროდიუსერის მოტივაცია;
10. რეჟისორის ხედვა;
11. ფილმის მოკლე სინოფსისი (1 გვერდამდე);
12. პროფესიონალურად დაფორმატებული ფილმის სცენარი;
13. ფილმის ბიუჯეტი (სურვილის შემთხვევაში ეროვნული კინოცენტრის მიერ შემუშავებული ფორმით*);
14. ფინანსური გეგმა (დაფინანსების მოპოვების გრაფიკი*);
15. საწარმოო გეგმა (სამუშაოს შესრულების განრიგი), რომელიც მოიცავს წინასაწარმოო, გადაღების, პოსტ პროდუქციის ვადებსა და პრემიერის სავარაუდო თარიღს;
16. თანაპროდიუსერ(ებ)თან (თუ ასეთი უკვე არსებობს) შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ორიგინალები, ან ასლები ნოტარიულად დამტკიცებული);

ეროვნული ფილმის ცნობა
სავალდებულო საკონკურსო დოკუმენტაცია მოიცავს ეროვნული ფილმის ცნობის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციას. პროდიუსერის მიერ სავალდებულო საკონკურსო დოკუმენტაციის სრულად და უხარვეზოდ წარმოდგენის შემთხვევაში ეროვნული კინოცენტრი გასცემს ეროვნული ფილმის ცნობას.

კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში პროდიუსერი ვალდებულია არაუგვიანეს 2018 წლის 3 ივლისს წარმოადგინოს კინოცენტრში ბიუჯეტის სრულად შევსების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ორიგინალები, ან ნოტარიულად დამტკიცებული ასლები). წინააღმდეგ შემთხვევაში პროექტის ფინანსური მხარდაჭერის გადაწყვეტილება ძალას კარგავს.
გამონაკლისის სახით, პროდიუსერის მიერ სათანადოდ დასაბუთებული არგუმენტების წარმოდგენის შემთხვევაში კინოცენტრი იტოვებს უფლებას გაახანგძლივოს საბუთების წარმოდგენის ვადა. მსგავს გადაწყვეტილებას იღებს კინოცენტრის დირექტორი.


ალტერნატიული დაფინანსება
იმ შემთხვევაში, როდესაც ალტერნატიული დაფინანსება წარმოდგენილია ფულადი ფორმით აღნიშნულ თანხაზე საჭიროა საბანკო გარანტიის წარმოდგენა.
ალტერნატიული დაფინანსებად შესაძლებელია განიხილებოდეს ფილმის ავტორთა საჰონორარო შენატანი (ე.წ. დეფერმენტი) თუ ის არ აღემატება მთლიანი ბიუჯეტის 5%.

ალტერნატიულ დაფინანსებად შეიძლება ჩაითვალოს საპროდუსერო კომპანიის ტექნიკური შენატანი.ვადა
საკონკურსო დოკუმენტაცია (პროექტები) მიიღება ელექტრონული სააპლიკაციო პროგრამის https://www.youtube.com/watch?v=Z33mYHxMudQ საშუალებით 2018 წლის 22 იანვრის 18:00 სთ-მდე; (ელექტრონულ აპლიკაციაში ხარვეზების გამოსწორების შესაძლებლობა კონკურსანტებს მიეცემათ საკონკურსო დოკუმენტაციის ბეჭდური ვერსიის წარმოდგენამდე).
საკონკურსო დოკუმენტაციის (პროექტის) ერთი ეგზემპლარი წარმოდგენილი უნდა იყოს კინოცენტრში ბეჭდური სახით 2018 წლის 31 იანვრის 18:00 სთ-მდე; თუ დოკუმენტაციის ბეჭდური ვერსია არ იქნა წარმოდგენილი აღნიშნულ ვადაში პროექტი არ ჩაითვლება რეგისტრირებულად და საექსპერტო კომისიას არ გადაეცემა განსახილველად.


შეზღუდვები

ეროვნული კინოცენტრი არ მიიღებს იმ პროდიუსერთა პროექტებს, რომლებმაც, ვერ შეასრულეს ეროვნული კინოცენტრის წინაშე აღებული ვალდებულება (არ იგულისხმებიან ის პროდიუსერები, რომელთაც ფილმის დასრულების ვადა აქვთ გაგრძელებული). აგრეთვე კინოცენტრი არ მიიღებს იმ რეჟისორთა პროექტებს, ვისაც მოგებული აქვთ კონკურსი და ფილმის წარმოების პროცესში არიან.

არ შეიძლება ერთი და იგივე პროექტი მონაწილეობდეს კინოცენტრის მიერ გამოცხადებულ ერთდროულად მიმდინარე სხვადასხვა კონკურსებში.


გაურკვევლობის თავიდან ასაცილებლად მნიშვნელოვანია კონსულტაციების გავლა. კონსულტაციები ჩატარდება ეროვნულ კინოცენტრში.
მისამართზე:ზ. გამსახურდიას სანაპირო #4 - ში,
ტელ:+995 32 2 999 200; +995 32 2 999 102;

საკონტაქტო პირები: ნინო კუხალაშვილი (იურიდიული ასპექტები)
ტელეფონი:+995 577 955 250 ელ. ფოსტა:n.kukhalashvili@gnfc.ge

მანანა მელაძე (წარმოება და ფინანსები)
ტელეფონი:+995 577 40 75 39 ელ. ფოსტა:m.meladze@gnfc.ge

სალომე დანელია (წარმოება და ფინანსები)
ტელეფონი:+995 599 85 07 81 ელ. ფოსტა:s.danelia@gnfc.ge

გიგა ბერიაშვილი (ტექნიკური დახმარება)
ტელეფონი: +995 592 031 413 ელ. ფოსტა: g.beriashvili@gnfc.ge

ბმული - http://www.gnfc.ge/geo/competition/350

Arrow
Back to top Go down
View user profile http://armuri.4forum.biz
Admin
Into Armury
Into Armury
avatar

Male
Number of posts : 4396
Registration date : 09.11.08

PostSubject: Re: საქართველოს კინემტოგრაფიის ეროვნული ცენტრი - GNFC   Fri Feb 02, 2018 2:14 pm2018 წელს სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოების დაფინანსების კონკურსის მონაწილე პროექტები

- 31 01 2018

დასრულდა ეროვნული კინოცენტრის მიერ სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2018 წელს წარმოების დასაფინანსებლად გამოცხადებულ კონკურსში პროექტების მიღება.

2018 წელს სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოების დაფინანსების კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად წარმოდგენილია 21 პროექტი:

1. ,,ბებო" (პროდიუსერი - შპს ,,მურმან ორიგინალ ფიქჩერსი", რეჟისორი - ნიკო მიქაძე , სცენარის ავტორი - ნიკო მიქაძე);
2. ,,მკრთალი მზის ჩასვლები" (პროდიუსერი -შპს ,,ბი-აი-თი სტუდიო" , რეჟისორი და სცენარის ავტორი - ავთანდილ ჩაჩიბაია);
3. ,,დიდი ძუ დათვი" (პროდიუსერი - შპს ,,შემოქმედებითი გაერთიანება ლირა პროდაქშენი", რეჟისორი - ლალი კიკნაველიძე, სცენარის ავტორი - მიხო მოსულიშვილი);
4. ,,რეალური არსებები" (პროდიუსერი - შპს ,,1 დროფ ფილმი", რეჟისორი - ვახტანგ ჯაჯანიძე, სცენარის ავტორი -ვახტანგ ჯაჯანიძე, თეონა დოლენჯაშვილი);
5. ,,ყველაზე მოკლე დღე" (პროდიუსერი - შპს ,,კინო ტექნიკა", რეჟისორი - მაია არჩვაძე, სცენარის ავტორი - ალექსანდრე ჟღენტი);
6. ,,ქორწილი ჩემ ქუჩაზე" (პროდიუსერი - შპს ,,20 steps production" , რეჟისორი და სცენარის ავტორი - შოთა გამისონია);
7. ,,სხვა მე" (პროდიუსერი - შპს ,,დარიალ ფილმ" ლაშა მინდიაშვილი, რეჟისორი და სცენარის ავტორი - გიორგი (გიგა) აგლაძე);
8. ,,სამგლე" (პროდიუსერი - შპს ,,არტიზმი" , რეჟისორი და სცენარის ავტორი - იოანე ფეზუაშვილი);
9. ,,საზღაური" (პროდიუსერი - ფ/პ ზვიად ციკოლია, რეჟისორი და სცენარის ავტორი - ზვიად ციკოლია);
10. ,,ოთარის სიკვდილი" (პროდიუსერი - შპს ,,მაისის ფერი", რეჟისორი და სცენარის ავტორი - იოსებ(სოსო) ბლიაძე);
11. ,,ყველა სურვილი სრულდება" (პროდიუსერი - შპს ,,ნათურა ფილმი", რეჟისორი და სცენარის ავტორი - ანა სარუხანოვა, ეკატერინე ბაქრაძე);
12. ,,ბოსტანი კონფლიქტის ზონაში" (პროდიუსერი - შპს ,,ბისტუდია", რეჟისორი და სცენარის ავტორი - ბესიკ სოლომანაშვილი);
13. ,,წყნარი მთა" ( პროდიუსერი - შპს ,,დიგითალ ქითჩენ ფილმსი", რეჟისორი და სცენარის ავტორი - ლუკა ბერაძე);
14. ,,ანატორი: მკვდრების სოფელი" (პროდიუსერი - შპს ,,სიბლერ ფროდაქშენი", რეჟისორი - გიორგი გოგიჩაიშვილი , სცენარის ავტორი - გიორგი გოგიჩაიშვილი);
15. ,,ცარიელი სახლი" (პროდიუსერი - შპს ,,არტვეი ფილმ", რეჟისორი - რატი წითელაძე, სცენარის ავტორი - ნინო ვარსიმაშვილი);
16. ,,ნუკრი არის ნუკრი" (პროდიუსერი - შპს ,,ჯუნიტექ ინდუსტრის", რეჟისორი - სალომეა ბაუერი, სცენარის ავტორი - სალომეა ბაუერი, დავით ბაუერი);
17. ,,ჩემპიონი" (პროდიუსერი - შპს ,,Film Asylum", რეჟისორი და სცენარის ავტორი - ვალერიან კირკიტაძე);
18. ,,ღრუბლებიანი შპალერი" (პროდიუსერი - ა(ა)იპ ,,იდეა.ჯი" , რეჟისორი და სცენარის ავტორი - ნინა ხატიაშვილი);
19. ,,მსხვერპლი" (პროდიუსერი - ფ/პ ამირან დოლიძე , რეჟისორი და სცენარის ავტორი - ამირან დოლიძე);
20. ,,თეთრი ვაკუუმი" (პროდიუსერი - შპს ,,კინემა" , რეჟისორი და სცენარის ავტორი - მიხეილ მრევლიშვილი);
21. ,,Pay Back" ( პროდიუსერი - შპს ,,Reactor monkey" , რეჟისორი - თორნიკე ბზიავა , სცენარის ავტორი - თორნიკე ბზიავა, გიორგი ცხვედიანი).

საექსპერტო კომისიის წევრები არიან:

1. გიორგი ოვაშვილი - რეჟისორი/პროდიუსერი
2. ლევან თუთბერიძე - რეჟისორი
3. მანანა ლეკბორაშვილი - კინომცოდნე
4. კონსტანტინე ჯანდიერი - სცენარისტი
5. ზაზა ხალვაში - რეჟისორი.


ბმული:
* http://www.gnfc.ge/geo/competition/366
* http://www.gnfc.ge/geo/competition/364
* https://www.liraproductionstudios.com/a-big-she-bear

Arrow
Back to top Go down
View user profile http://armuri.4forum.biz
 
საქართველოს კინემტოგრაფიის ეროვნული ცენტრი - GNFC
Back to top 
Page 2 of 2Go to page : Previous  1, 2

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
არმური (ნისლი მთათა ზედა) :: მზერის გადანაცვლება :: კინო არმურზე: კამერითაც ცხონდების კაცი-
Jump to: